Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng: 30/06/2024 23:59