Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 28/09/2023 10:07