Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Ngày đăng: 10/07/2022 14:00