Ban Pháp chế - HĐND tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng: 24/06/2022 12:35