Ban Dân tộc HĐND huyện Krông Ana giám sát Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 17/06/2024 13:41